Semalt: “Google Image Scraper” näme?

Birnäçe açar söz esasynda köp sanly suratlary we ýokary hilli suratlary göçürip almak isleseňiz, Google Suratlar Hasylçysyny synap görüň. Şol bir wagtyň özünde dürli işleri ýerine ýetirmek ukybyna eýe bolan ajaýyp ScrapeBox goşmaçasy. Bir topar suraty açar sözleriň üsti bilen gözläp, kompýuteriňize göçürip almak isleseňiz ýa-da sahypaňyzy ýa-da hostingiňizi ýitirip, ähli suratlary dikeltmek isleseňiz, Google Image Harvester bu işleriň hemmesinde size kömek eder.

Google Suratlar Hasylçysy näme üçin gowy?

Göçürilenden we işjeňleşdirilenden soň, bu gural açar sözleriň sanawyny ýüklemäge ýa-da göçürmäge mümkinçilik berer, ýa-da suratlaryňyzyň ululygyny kiçi, orta we uly edip düzüp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Google Images Harvester” suratlary açar sözlerine esaslanyp tertipleşdirer. Birnäçe açar söz ulanmak barada aýdylanda, suratlaryňyzyň hemmesini açar sözleri boýunça tertipleşdirmek ýa-da toparlara bölmek üçin Suratlary göçürip almak düwmesine basmaly bolarsyňyz. Mundan başga-da, diňe islegiňiz boýunça aýlanjak proksi sanawyny ulanyp bilersiňiz. Surat alnandan soň, içerki surat tomaşaçysy bilen aňsatlyk bilen öňünden görüp bilersiňiz ýa-da ähli suratlaryňyzy gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz ýa-da hiç hili kynçylyksyz iş stoluňyzyň bukjasynda saklap bilersiňiz. Diňe bu däl, “Google Images Harvester” hem surat URL-lerini soňraky ulanmak üçin Word Document ýa-da Notepad ýaly tekst faýlyna eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Google Suratlar Hasylçysynda şekilleri dogry ulanmak üçin dürli rugsat görnüşleri bar: ygtyýarnama bilen süzülendir, paýlaşmaga we ulanmaga mugt, täjirçilik taýdan paýlaşmaga we ulanmaga mugt, üýtgetmäge mugt, üýtgetmäge, paýlaşmaga ýa-da täjirçilik taýdan ulanmaga mugt. Köp suratlary Google Suratlaryndan däl-de, web sahypasyndan göçürip almak isleseňiz, bu goşmaçadan peýdalanmak üçin ajaýyp Bulk Image Downloader opsiýasy bar.

Göçürilen suratlaryň hemmesini göni “Scraper Addon” -dan gözden geçiriň:

“Image grabber” URL-leriň sanawyny aňsatlyk bilen tapyp we eksport edip biler, ýa-da suratlaryň sanawyny awtonom ulanyş we görmek üçin açar söz esasly bukjasyna göçürip alar. Gurlan suraty öňünden görmek opsiýasyny ulananyňyzdan soň, geljekde ulanmak islemeýän göçürilen suratlaryňyzy aňsatlyk bilen barlap we pozup bilersiňiz.

Saklanan suratlar ýa-da suratlar:

Göçürilen suratlar özboluşly açar söz esasly bukjada aňsatlyk bilen saklanyp bilner. Bu, suratlary açar sözlerine esaslanan uly ýygyndydan aýyrmaga mümkinçilik berer. Bu meseläni birbada ýerine ýetirip bilersiňiz ýa-da soňraky ulanmak üçin açar sözlere esaslanyp şekil kategoriýalaryny saklap bilersiňiz. Şeýle hem, suratlaryňyzy senä, wagt, açar söz we belgä görä ýatda saklamaga kömek etjek “Suratlary ýatda saklamak” opsiýasyndan peýdalanyp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, suratlary özlerine ýazylan açar sözleri öz içine alýan faýl atlary bilen ýazdyryp bilersiňiz. Döredijilik jemgyýetleri ýaly ulanyjy hukuklaryny özleşdirip bilseňiz, degişli suratlar we mazmunly galereýalary gurup bilersiňiz we bu zatlary geljekki taslamalaryňyzda gaýtadan ulanyp bilersiňiz.

mass gmail