Semalt hünärmeni marketingiň nämedigini düşündirýär


Mazmuny

  1. Giriş
  2. Täsirli marketing näme?
  3. Täsirli marketing bilen başlamak
  4. Täsirli marketingiň peýdalary
  5. Netije

1. Tanyşdyryş

Marka strategiýalary barada aýdylanda, köp onlaýn kärhanalar we kompaniýalar täsirli adamlar bilen işlemegiň ähmiýetine düşünýärler. Sosial media kompaniýalara diňe önümlerini we hyzmatlaryny diňleýjilerine görkezmek bilen çäklenmän, sarp edijileri bilen berk gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berdi.

Mundan başga-da, meşhurlaryň “Facebook” we “Twitter” ýaly platformalara çekilmegi markalaryň we olaryň hödürleýän önümleriniň köpçüliginiň arasynda habarlylygy artdyrdy. Meşhurlaryň we täsirli adamlaryň güýjüni äsgermezlik edip bolmaz, esasanam ikisiniňem ýönekeý sosial media täsiri arkaly millionlarça adama täsir etmek ukyby bar.

Bu blogda, Semalt täsirli marketingiň nämedigini we ony öz işiňiz ýa-da guramaňyz üçin nähili ulanmalydygyny düşündirýär.

2. Täsirli marketing näme?

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, sözçü hökmünde bir işi, hyzmaty, önümi ýa-da guramany ösdürmek üçin meşhurlaryň/täsirli/meşhur adamlaryň tassyklamalaryny ulanmak. Bu meşhurlar tarapyndan goldanýan kärhanalar köplenç bir kompaniýa bilen ýerine ýetirijiniň arasynda baglaşylan şertnamanyň önümidir ýa-da tassyklaýjy ygtyýarly biri tarapyndan tassyklanan garaşsyz önüm bolup biler.

Internet marketing dünýäsinde meşhurlaryň tassyklamalaryny ulanmak ynamy berkitmäge kömek edip biler, bu bolsa başgaça bolşuňyzdan has köp satuwa sebäp bolup biler. Munuň sebäbi ýönekeý: kimdir biri ýa-da marka ynamy bar bolsa, şol şahsyň ýa-da markanyň öz habary bilen bilelikde adyny, önümlerini ýa-da markasyny ulanmagyna rugsat berer.

Bu iki tarap üçinem ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döredýär. Satyjy öz markasyny, hyzmatyny ýa-da önümini tanatmak, önümiň meşhurlygyny gazanmak, görnükliligi ýokarlandyrmak we uly satuw gazanmak bilen meşhurlyk gazanmakdan pul gazanyp, mugt önüm alar we belki-de önümlerini ýüzüne örtüp, meşhurlygyny artdyrar. .

3. Täsirli marketing bilen başlamak

Şeýle-de bolsa, täsirli kampaniýaňyzy döretmezden ozal, bu belli meşhurlara/täsir edijilere ynanyp boljakdygyňyzy kesgitlemeli. Olaryň abraýyndan we markaňyza ýetirip biljek täsirinden habarly bolmaly. Ynam, sizden köp wagt, güýç we gözleg talap edýär. Galyberse-de, markaňyzyň abraýy howp astyndadyr.

Işleýän meşhurlaryňyza ýa-da täsirli adamlara ynanyp biljekdigiňize karar bereniňizde, mahabatlandyryş çäreleri we öň işlän sosial media täsir edijileri bilen ozal eden zatlaryna göz aýlamaly.

Mysal üçin, meşhurlardan biriniň üstünlikli kampaniýalary döretmek taryhynyň bardygyny we dogruçyllygy bilen meşhurdygyny görseňiz, derrew olar bilen işe başlamagyňyz mümkin. Başga bir tarapdan, täsir edijiniň şäriklik abraýyndan habarsyz bolsaňyz, ilki bilen olar bilen kiçi bir taslama üstünde işlemäge synanyşyp bilersiňiz.

Ikiňiz üçin iň gowy işleýän zat

Täsirli adam bilen hyzmatdaşlygy meýilleşdirmekden ozal, işiňiziň täsir edijiniň nämäni aňladýandygyna göz ýetirmeli. Mysal üçin, käbir täsir edijiler neşe esasly önümi näçe dermanlyk ýa-da kanuny diýip hasaplasaňyzam hiç haçan razy bolmazlar. Mundan başga-da, sahypalarynda görkezilen zatlary görmek we marketing strategiýaňyza laýyk gelýändigini görmek islärsiňiz. Eger şeýle bolsa, eliňizde ýeňiji kombinasiýa bolup biler.

Strategiýa döretmek

Meşhur bolmak isleýänleriňiz bilen gowy utgaşýandygyňyzy kesgitläniňizden soň, strategiýaňyzy döretmegiň wagty geldi. Içerki strategiýaňyz ýok bolsa, başlamaga kömek edip biljek täsirli marketing kompaniýasyny gözlemegiň wagty geldi. Semalt, täsirli strategiýaňyz bilen başlamaga kömek edip biljek iň oňat kompaniýalaryň biridir. Olar bilen täsirli marketing strategiýasynda ep-esli haryt dolanyşygyny görersiňiz.


Maksatly diňleýjiňiz üçin näme işleýändigini bilmek

Maksatly diňleýjiňiziň mynasyp hasaplaýan zatlaryna düşünmeli we olary almak üçin ulanmaly. Mysal üçin, ýaşlar üçin täsirli marketing strategiýalary nukdaýnazaryndan, ýaş nesliň garry nesiller ýaly markalara kän bir ähmiýet bermeýändigi giňden habar berildi. Şonuň üçin bu ýaş nesli nyşana almak isleseňiz, gutynyň daşynda pikirlenmeli.

Bu nesliň ünsüni özüne çekmegiň iň gowy usuly, gyzykly we olaryň halaýan täsir edijisini wagyz etmekdir. Mysal üçin, Barak Obamany “Gen Z” -e gönükdirilen önüm üçin mahabat täsir ediji hökmünde ulanyp bilmersiňiz, mahabatyň täsirine ýol bermezler, ýöne Billi Eilish ýa-da Jojo Siwa synap görüň, has köp traffik döredip bilersiňiz we göz öňüne getirişiňizden has köp satyň.

Täsirli marketinge düşünmek

Köp adam bilýär, ýöne meşhurlaryň we täsirli adamlaryň diňe şahsyýetdigini ýadyna düşenok. Şonuň üçin olaryň tassyklamagy hökmany suratda goldan kärhanalarynyň ýa-da guramalarynyň pikirlerini we pikirlerini görkezmeýär. Markalaryň tomaşaçylary nyşana almak üçin ýüz tutmaly wagtlary bolýar, ýöne täsir edijiler bilen baglaşan islendik şertnamasynyň abraýyna hiç hili täsir etmejekdigine göz ýetirmeli.

Mundan başga-da meşhurlara we täsirli adamlara öz yzarlaýjylary/diňleýjileri bilen gowy gatnaşyk gurmak üçin wagt gerek. Şeýlelik bilen, kärhanalar uzak wagtlap gorap saklamaga synanyşýan markalaryna/abraýyna täsir edip biljekdigine düşünseler, täsir edýänleriň hemmesiniň olar bilen işlemek islemejekdigine düşünmeli.

4. Täsirli marketingiň peýdalary

Täsirli marketingiň peýdalary gaty köp. Müşderi binýadyňyzy artdyrmak, web sahypaňyza has köp traffik sürmek, marka habardarlygyny ýokarlandyrmak, gözleg motoryňyzyň sanawyny ýokarlandyrmak we başga-da köp zatlary ulanyp bilersiňiz. Onda täsirli marketing näme üçin beýle möhüm? Köp sebäpler bar.

I. Habaryňyzy çykarmagyň ajaýyp usuly

Täsirli marketingiň ilkinji we iň aýdyň peýdasy, habaryňyzy maksatly bazara ýa-da diňleýjilere ýetirmegiň ajaýyp usulydyr. Häzirki wagtda sarp edijiler kim bilen iş salyşýandyklaryny öňküsinden has gowy bilýärler. Marketerli bazaryňyza ýetmek isleýän telekeçi bolsaňyz, täsirli marketingi ulanmagyň manysy bar.

Diňe muny etmäge synanyşýan telekeçileriň köpüsi ýüzlerini ýykýarlar, sebäbi gatnaşyk gurmak we ynam gazanmak üçin wagt gerek. Ynam, diňe döredip bilmeýän zadyňyz; gazanmaly. Şonuň üçin täsirli marketing gaty güýçli. Diňe ýetmek isleýän adamlaryňyz bilen däl, eýsem esasy maksadyňyzyň daşyndaky beýlekiler bilenem ynam gazanyp bilersiňiz.


II. Authorityokary ygtyýarly baglanyşyklar

Täsirli marketingiň ikinji peýdasy, häzirlikçe aç-açan bolmaly, aljak baglanyşyklaryňyzyň hemmesi. Şol baglanyşyklaryň her biri hasaplanýar we bular diňe sizi başga bir sahypa alyp barýan baglanyşyklar däl. Şol arka baglanyşyklaryň aňyrsynda manysy bar - meselem, käbir esasy gözleg motorlarynyň öňünde birneme almagy başarsaňyz, bu sahypaňyz üçin ähtimal baglanyşyklardyr. Bu ýokary kalibrli baglanyşyklardan birnäçesini almagy başarsaňyz, gözleg motorlary bilen uly güýje eýe bolup bilersiňiz.

III. Giňeldilmegi

Perhapshtimal, üçünji möhüm peýdasy, täsirli marketingiň diňe maksat bazaryňyza däl, eýsem başga-da köp adamlara ýetmegine mümkinçilik bermegidir. Käbir marketologlar diňe bir yzarlaýanlar topary bilen işleýärler, beýlekilerde müňlerçe yzarlaýjylary bolup biler. Iki ýagdaýda-da bu yzarlaýjylar habaryňyzy hasam ýaýradarlar. Bu, adatça ýetip bilmejek bazarlaryňyza bazara çykmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa işiňizi has üstünlikli edýär.

IV. Täze yzarlaýanlar bilen şahsy jemgyýet gurmak

Sosial mediýada täsir edijiler bilen işleşende başga-da käbir peýdalary bar. Bu yzarlaýjylar bilen gönüden-göni aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Bu, soraglaryna jogap bermäge ýa-da ýüze çykyp biljek islendik meseläni ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle etmek bilen, olara hemişe özüňiz bilen gatnaşmaga mümkinçilik berýärsiňiz, bu hemişe gowy zat.


V. Tomaşaçylaryň giň gerimi

Täsirli marketingde ajaýyp başga bir zat, baryp boljak tomaşaçylaryň giň topary. Sosial mediýa ünsi jemleýän markalaryň aşa maksatly diňleýjilere ýetmäge mümkinçiligi bar. Diňe belli bir diňleýjä ünsi jemleseňiz, potensial diňleýjileriňiziň belli bir göterimini almagyňyz gaty gowy.

Beýleki tarapdan, birnäçe dürli tomaşaçyly marka has köp dürli adamlara baryp biler. Sosial mediýa arkaly adaty mahabat usullary bilen ýetip bilmedik adamlara baryp bilersiňiz. Käbir adamlar muny telewizion mahabatlardan we radio mahabatlaryndan has gowy görýärler.


5. Netije

“Facebook”, “YouTube” we “Twitter” ýaly sosial media platformalarynda potensial müşderileriň ummasyz çeşmesine göz aýlamak isleýärsiňiz öýdýän. Bu ýagdaýda täsirli marketinge göz aýlamagyň manysy bar. Täsirli marketing, täsirli adamlar bilen gowy gatnaşyk gurmaga we öz gezeginde öz markaňyza täsir etmäge mümkinçilik berýär.

Täsirli adamlar bilen işleşeniňizden soň, yzarlaýanlaryna degişli mazmun bilen üpjün edip bilersiňiz we markaňyzy sizden satyn almak isleýänleri bilen tanyşdyryp bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda, täsir ediji size döretmeli degişli mazmun barada maslahat berip biler, sebäbi maksat bazaryňyz ýa-da diňleýjiňiz bolup durýan yzarlaýjylara nämäni özüne çekýändigini bilýärler.

Mundan başga-da, mazmun marketing strategiýalary we marketing programmalary bilen, spama garşy göreşmekde hemişe möhüm bolan janköýerleriňizi ösdürip bilersiňiz. Netijede, täsir edijileriň kömegi bilen bir wagtyň özünde gatnaşyklar we pudakda oňyn abraý gurmak bilen bir hatarda öz işiňiz hakda habar ýaýradyp bilersiňiz. Täsirli marketing gymmat bolsa-da, elbetde uzak möhletde öz netijelerini getirýär. Bu gatnaşyklar maýa goýmaga mynasypdyr. Netijede, markaňyzyň meşhurlygynyň ep-esli ýokarlanmagy, sahypaňyza gelýän traffigiň köpelmegi we elbetde uly satuw.mass gmail